Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PŘEPRAVU VOZIDEL

Hrajeme podle jasných podmínek. Zajímají-li vás všeobecné obchodní podmínky pro přepravu vozidel, jste na správném místě. Jasně, nebývá to nejzáživnější čtení, ale možná nebude od věci se na to chvilku kouknout, abyste byli v obraze.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající při přepravě vozidel mezi podnikající fyzickou osobou Jakub Holub, se sídlem Barvířka 529, 756 63 Krhová, IČ: 74115120, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Valašské Meziříčí (dále jako „dopravce“ ) a zákazník (dále jako „objednavatel přepravy“).

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí přepravní smlouvy uzavřené mezi dopravcem a objednavatelem. Obchodní podmínky mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, jejichž předmětem je přeprava vozidel, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb, a jejichž smluvní stranou je Jakub Holub IČ 741 151 20.

1.3. Smluvní vztahy vyplývající z přepravy věci se řídí přednostně ustanoveními Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) – Úmluva CMR (dále jen „Úmluva“). V případě, že tato Úmluva některé smluvní vztahy neřeší, postupuje se v souladu s těmito VOP pokud ustanovení příslušné PS neobsahuje jiná ujednání. Pokud některé skutečnosti neupravuje žádný z těchto dokumentů, je rozhodujícím právem právo České republiky a příslušnost českých soudů.

2. Objednávání přeprav, přepravní smlouva, odpovědnost objednavatele za škodu, přepravní doklady

2.1.  Objednávka je závazná a zakládá smluvní vztah po potvrzení dopravcem.

2.2.  Objednávku je možno zrušit nebo změnit bez jakýchkoliv sankcí nejpozději do pátku každého týdne a to do 12:00 hod.

2.3.  Objednavatel přepravy odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou v souvislosti se změnou objednávky po termínu viz bod 1.2.

2.4.  Objednavatel přepravy odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou dopravci v důsledku nepřesnosti nebo neúplnosti údajů v objednávce.

2.5.  Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list. Chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena.

2.6.  Nákladní list se vystavuje ve třech původních vyhotoveních podepsaných odesílatelem a dopravcem. Dovoluje-li to právní řád státu, ve kterém se nákladní list vystavuje, mohou být tyto podpisy vytištěny nebo nahrazeny razítky odesílatele a dopravce. První vyhotovení nákladního listu obdrží odesílatel, druhé doprovází zásilku a třetí si ponechá dopravce. Nákladní list je povinen vystavit odesílatel. Jestliže dopravce zapíše na žádost odesílatele do nákladního listu obligatorní údaje, má se za to, pokud není prokázán opak, že jednal jménem odesílatele.

2.7.  Nákladní list je, pokud není prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem.

2.8.  Objednávající, pokud není zároveň plátce dopravy, ručí za uhrazení dopravného.

3. Převzetí zásilky dopravcem, odpovědnost dopravce za škodu

3.1.  Při převzetí zásilky k přepravě dopravce přezkoumá zjevný stav a případná poškození nebo výhrady zapíše do nákladního listu (výhrady dopravce). Tímto se zprostí odpovědnosti za uvedená poškození nebo chybějící části zásilky.

3.2.  Nemá-li dopravce vhodné podmínky, aby mohl přezkoumat zjevný stav zásilky (např. nakládka za tmy, nakládka za deště, vozidla pokryta vrstvou námrazy apod.) zapíše do nákladního listu výhrady i s jejich odůvodněním.

3.3.  Neobsahuje-li nákladní list výhrady dopravce, platí právní domněnka, že zásilka byla v okamžiku převzetí dopravcem v dobrém zjevném stavu.

3.4.  Dopravce odpovídá za škodu dle Úmluvy CMR do limitu 8,33 SDR na 1 kilogram hrubé váhy nákladu.

3.5.  Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí k přepravě až do okamžiku jejího vydání příjemci. Dopravce je zproštěn této odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným (objednavatelem), příkazem oprávněného, který nebyl vyvolán nedbalostí, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.

4. Převzetí zásilky příjemcem a její kontrola, povinnosti příjemce

4.1.  Příjemce je povinen zkontrolovat stav zásilky při převzetí a případná poškození nebo jiné výhrady zapsat do nákladního listu do kolonky výhrady příjemce. Pokud příjemce neuvede do nákladního listu žádné výhrady, má se za to, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě.

4.2.  Převzal-li příjemce zásilku přes den v pracovní době, aniž spolu s dopravcem zjistil náležitě její stav nebo ohlásil dopravci výhrady s uvedením údajů o povaze poškození nejpozději při převzetí zásilky, má se za to, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě.

4.3.  Proběhlo-li doručení zásilky mimo pracovní dobu příjemce, je příjemce povinen neprodleně po zahájení své pracovní (otevírací) doby zkontrolovat vozidlo/a. Příjemce má povinnost vyjádřit se k případným poškozením, které na vozidle/ch objevil při kontrole a to nejpozději do 12:00h téhož dne a reklamovat je u dopravce buď prostřednictvím objednavatele přepravy (pokud jím není on sám) nebo sám a to výhradně písemnou formou na adresu cmr@prepravaautomobilu.cz . Případné výhrady je nutno doplnit kopií nákladního listu (CMR) a fotodokumentací poškození. Pokud se příjemce do 12:00h téhož dne k případnému poškození výše zmíněnou formou nevyjádří, má se za to, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě.

4.4.  Při vykládce vozidel mimo pracovní dobu, je příjemce po provedení kontroly vozidel povinen potvrdit na nákladním listu převzetí vozidel uvedením data, času a firemního razítka. Potvrzený CMR je příjemce povinen zaslat na cmr@prepravaautomobilu.cz .

4.5.  Pokud není ujednáno jinak, dopravce je oprávněn provést vyložení formou noční vykládky (vykládka mimo pracovní/otevírací dobu příjemce) pokud je k tomu místo vykládky uzpůsobeno.

5. Fakturace

5.1.  Termín splatnosti faktury je 5 dní od dodání faktury elektronickou poštou, pokud není ujednáno jinak. Dopravné je splatné na bankovní účet číslo: 529529529/0600, vedený v CZK u Moneta Money Bank, a.s.. Fakturu lze na vyžádání zaslat dodatečně ještě obyčejnou poštou.

5.2.  V případě nedodržení termínu splatnosti dopravného (na základě řádně vystavené faktury dopravcem) se objednavatel (případně plátce transportu pokud se nejedná o tentýž subjekt) s dopravcem dohodli na smluvní pokutě ve výši 0,5% fakturované částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu je možno fakturovat jednou ročně kumulativně za veškeré faktury po splatnosti nebo jednorázově za každou fakturu po splatnosti.

6. Ostatní ujednání

6.1.  Dopravce je oprávněn zajistit plnění podmínek vyplývající z uzavřené přepravní smlouvy pomocí smluvního subdopravce.

6.2.  Nároky z odpovědnosti za ztrátu zásilky, za její poškození mohou být, kromě případů vzájemné žaloby nebo námitek ve sporu o nároky uplatněné na podkladě téže přepravní smlouvy, uplatněny žalobou jen proti dopravci, který prováděl tu část přepravy, během níž došlo k události, která je příčinou ztráty zásilky nebo jejího poškození.

6.3.  Spory vzniklé z mezinárodních přeprav podléhající této přepravní smlouvě budou rozhodovány u místně příslušného soudu sídla dopravce. Spory vzniklé z vnitrostátních přeprav podléhajících této přepravní smlouvě může žalobce vést u soudů toho státu, na jehož území má žalovaný trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství.

6.4.  Objednáním přepravy objednavatel souhlasí s výše uvedenými ustanoveními.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

7.2.  Objednáním přepravy zákazník uděluje podnikající fyzické osobě Jakub Holub v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů uvedených v přepravní smlouvě za účelem jejich evidence a poskytování služeb, a to na dobu trvání 10 let od uzavření přepravní smlouvy. Současně zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním marketingových nebo obchodních sdělení. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o svých právech dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

7.3.  Pokud některé z ustanovení obchodních podmínek je nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost takového ustanovení, nebude mít za následek neplatnost obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení bude v takovém případě posuzováno podle těch zákonných ustanovení, které svým obsahem co nejvěrněji odpovídají podstatě a smyslu původního ustanovení obchodních podmínek.

7.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 02. 2021.